СТАТУТ§ 1.     Назив : "Српско Удружење Милош Обилић"


§ 2.    Српско Удружење Милош Обилић је добровољна, непрофитабилна, неполитичка и независна организација основана од Срба који живе у области Ромерике, Норвешка. Циљ удружења је неговање српске традиције и културе, очување језика и идентитета Срба у Норвешкој као и развијање пријатељства и међусобне сарадње норвешког и српског народа.


§ 3.    Органи удружења су Скупштина и Управни Одбор.


§ 4.    Скупштина је највиши орган Удружења и одржава се једном годишње. Скупштину сачињавају сви чланови Удружења. Своје одлуке Скупштина доноси двотрећинском већином присутних чланова. На захтев једне трећине укупног чланства или Управног Одбора може се одржати ванредна Скупштина Удружења.


 § 5.     Средиште удружења је у Јессхеим-у. Средиште Удружења се може мењати одлукама Скупштине удружења.


§ 6.     Печат удружења је округлог облика са грбом удружења у средини. Око грба је у круг исписан српски назив удружења ћириличним писмом и норвешки назив удружења латиничним писмом.


§ 7.     Члан Удружења може бити свако ко прихвата овај Статут и плаћа чланарину. Чланство у Удружењу је добровољно и траје до исписивања или искључења из Удружења. Члан Удружења који својим поступцима и понашањем тешко повреди интересе и углед Удружења може бити одлуком Управног одбора искључен из Удружења. Искључени члан може уложити жалбу Управном Одбору удружења у року од 14 дана од доношења одлуке о искључењу. Евентуална жалба се ставља на дневни ред Скупштине Удружења која доноси коначну одлуку.


§ 8.     Члан Удружења има право да бира и да буде биран у све органе Удружења. Дужност члана Удружења је да се придржава одредаба овог Статута. Члан Удружења има право да учествује у свим акцијама Удружења те да активно ради на остваривању циљева Удружења.


§ 9.     Почасни члан Удружења може постати свака особа која својим радом и понашањем стекне нарочите заслуге за углед и просперитет Удружења. Одлуку о почасном чланству доноси Скупштина Удружења на предлог Управног одбора.


§ 10.    Управни Одбор Удружења броји од 6 до 10 чланова и бира се са мандатом на 2 године. Одлуку о броју чланова доноси Скупштина. Управни Одбор Удружења сачињавају:

 • Председник
 • Потпредседник
 • Благајник
 • Одборници

Одлуке одбора се доносе двотрећинском већином присутног броја чланова Одбора. Председника Удружења у његовом одсуству замењује Потпредседник. Сви чланови Одбора дужни су да потпишу завет ћутања и чувања тајни Удружења.


§ 11.    Задаци Скупштине Удружења су:

 • Усвајање смерница за рад Удружења
 • Усвајање висине чланарине Удружења
 • Усвајање извештаја о раду Управе Удружења и извештаја о финансијском пословању Удружења
 • Бирање и разрешавање Председника, Потпредседника и Управног Одбора удружења.
 • Доношење и мењање Статута удружења.
 • Бирање трочлане Надзорне комисије Удружења.
 • Решавање жалби чланова Удружења.

§ 12.    Задатак Управног Одбора Удружења је да:

 • Руководи радом Удружења између две Скупштине Удружења
 • Сазива редовну или ванредну Скупштину Удружења
 • По потреби формира комисије или радне групе с циљем извршавања одређених задатака
 • Формира Одељења Удружења
 • Одлучује о начину сарадње са другим клубовима и удружењима
 • Уредно води финансије и руководи имовином Удружења.

§ 13.    Председник Управног Одбора има за задатак да:
 • Руководи радом Управног Одбора
 • Води редовну или ванредну Скупштину Удружења
 • Сазива састанке одбора и руководи одбором 
 • Преставља Удружење код трећих лица 
 • Потписује акте у име Удружења 
 • Стара се о извршењу задатака предвиђени у члану 11 овог Статута. 
 • Доноси одлуке о исплатама из благајне и о томе обавештава Управни Одбор.

§ 14.    Сви органи Удружења бирају се по правилу тајним гласањем. Скупштина може одлучити о примени јавног гласања за органе Удружења.


§ 15.    Члановима Управног Одбора Удружења не могу се из благајне Удружења исплаћивати хонорари.


§ 16.    Приходе потребне за рад, Удружење ће остваривати путем: чланарине, донација, прихода са културно- уметничких приредби, спортских дешавања, те другим активностима предвиђени овим Статутом. Висину чланарине одрађује Скупштина Удружења. Сва евентуална зарада Удружења ће се искључиво користити на пословање Удружења и хуманитарне сврхе за српски и норвешки народ.


§ 17.    Годишњи обрачун обухвата временски период од 01. јануара. до 31. децембра. текуће године. Завршни обрачун контролише трочлана Надзорна комисија Удружења а потписује председник и благајник. Завршни обрачун је јаван и доступан свим члановима Удружења. Буџет за следећу годину се одобрава на Годишњој скупштини и објављује на сајту Удружења.


§ 18.    С циљем остваривања појединих активности Удружења а у складу са чланом 2 овог Статута по потреби се формирају одељења. Смернице за рад одељења доноси Скупштина Удружења. Координатора одељења бира Скупштина на предлог Управног Одбора. Координатор одељења је директно подређен Управном одбору.


§ 19.    У случају гашења Удружења сва имовина Удружења припашће парохији Српске Православне Цркве Св. Василије Острошки, Осло Норвешка.


§ 20.    Удружење је основано 27. новембра 2010. године када је овај статут усвојен на оснивачкој скупштини. Све промене статута се одобравају од стране скупштине а на предлог Управног одбора или чланова Удружења.
 • Статут изгласан: Kløfta 02. фебруар 2019.
 • Измене Статута изгласане Kløfta 09. mart 2019