STATUT§ 1.       Naziv : "Srpsko Udruženje Miloš Obilić"


§ 2.     Srpsko Udruženje Miloš Obilić je dobrovoljna, neprofitabilna, nepolitička i nezavisna organizacija osnovana od Srba koji žive u "Øvre Romerike". Cilj udruženja je negovanje srpske tradicije i kulture, očuvanje jezika i identiteta Srba u Norveškoj kao i razvijanje prijateljstva i međusobne saradnje norveškog i srpskog naroda.


§ 3.      Organi udruženja su Skupština i Upravni Odbor.


§ 4.     Skupština je najviši organ Udruženja i održava se jednom godišnje. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruženja. Svoje odluke Skupština donosi dvotrećinskom većinom prisutnih članova.Na zahtev jedne trećine ukupnog članstva ili Upravnog Odbora može se održati vanredna Skupština Udruženja.


§ 5.     Središte udruženja je u Jessheim-u. Središte Udruženja se može menjati odlukama Skupštine udruženja.§ 6.      Pečat udruženja je okruglog oblika sa grbom udruženja u sredini. Oko grba je u krug ispisan srpski naziv udruženja ćiriličnim pismom i norveški naziv udruženja latiničnim pismom.

§ 7.      Član Udruženja može biti svaki norveški građanin koji prihvata ovaj Statut i plaća članarinu. Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i traje do ispisivanja ili isključenja iz Udruženja. Član Udruženja koji svojim postupcima i ponašanjem teško povredi interese i ugled Udruženja može biti odlukom Upravnog odbora isključen iz Udruženja. Isključeni član može uložiti žalbu Upravnom Odboru udruženja u roku od 14 dana od donošenja odluke o isključenju. Eventualna žalba se stavlja na dnevni red Skupštine Udruženja koja donosi konačnu odluku.§ 8.       Član Udruženja ima pravo da bira i da bude biran u sve organe Udruženja. Dužnost člana Udruženja je da se pridržava odredaba ovog Statuta. Član Udruženja ima pravo da učestvuje u svim akcijama Udruženja te da aktivno radi na ostvarivanju ciljeva Udruženja.


§ 9.      Počasni član Udruženja može postati svaka osoba koja svojim radom i ponašanjem stekne naročite zasluge za ugled i prosperitet Udruženja. Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština Udruženja na predlog Upravnog odbora.

§ 10.     Upravni Odbor Udruženja broji od 6 do 10 članova i bira se sa mandatom na 2 godine. Odluku o broju članova donosi Skupština. Upravni Odbor Udruženja sačinjavaju:

 • Predsednik
 • Potpredsednik
 • Blagajnik
 • Odbornici

Odluke odbora se donose dvotrećinskom većinom prisutnog broja članova Odbora. Predsednika Udruženja u njegovom odsustvu zamenjuje Potpredsednik. Svi članovi Odbora dužni su da potpišu zavet ćutanja i čuvanja tajni Udruženja.


§ 11.     Zadaci Skupštine Udruženja su:

 • Usvajanje smernica za rad Udruženja
 • Usvajanje visine članarine Udruženja
 • Usvajanje izveštaja o radu Uprave Udruženja i izveštaja o finansijskom poslovanju Udruženja
 • Biranje i razrešavanje Predsednika, Potpredsednika i Upravnog Odbora udruženja.
 • Donošenje i menjanje Statuta udruženja.
 • Biranje tročlane Nadzorne komisije Udruženja.
 • Rešavanje žalbi članova Udruženja.


§ 12.      Zadatak Upravnog Odbora Udruženja je da:

 • Rukovodi radom Udruženja između dve Skupštine Udruženja
 • Saziva redovnu ili vanrednu Skupštinu Udruženja
 • Po potrebi formira komisije ili radne grupe s ciljem izvršavanja određenih zadataka
 • Formira Odeljenja Udruženja
 • Odlučuje o načinu saradnje sa drugim klubovima i udruženjima
 • Uredno vodi finansije i rukovodi imovinom Udruženja.

§ 13.      Predsednik Upravnog Odbora ima za zadatak da:
 • Rukovodi radom Upravnog Odbora
 • Vodi redovnu ili vanrednu Skupštinu Udruženja
 • Saziva sastanke odbora i rukovodi odborom
 • Prestavlja Udruženje kod trećih lica
 • Potpisuje akte u ime Udruženja
 • Stara se o izvršenju zadataka predviđeni u članu 11 ovog Statuta.
 • Donosi odluke o isplatama iz blagajne i o tome obaveštava Upravni Odbor.

§ 14.     Svi organi Udruženja biraju se po pravilu tajnim glasanjem. Skupština može odlučiti o primeni javnog glasanja za organe Udruženja.


§ 15.    Članovima Upravnog Odbora Udruženja ne mogu se iz blagajne Udruženja isplaćivati honorari. 


§ 16.    Prihode potrebne za rad, Udruženje će ostvarivati putem: članarine, donacija, prihoda sa kulturno- umetničkih priredbi, sportskih dešavanja, te drugim aktivnostima predviđeni ovim Statutom. Visinu članarine odrađuje Skupština Udruženja. Sva eventualna zarada Udruženja će se isključivo koristiti na poslovanje Udruženja i humanitarne svrhe za srpski i norveški narod.

§ 17.    Godišnji obračun obuhvata vremenski period od 01. januara. do 31. decembra. tekuće godine. Završni obračun kontroliše tročlana Nadzorna komisija Udruženja a potpisuje predsednik i blagajnik. Završni obračun je javan i dostupan svim članovima Udruženja. Budžet za sledeću godinu se odobrava na Godišnjoj skupštini i objavljuje na sajtu Udruženja.


§ 18.    S ciljem ostvarivanja pojedinih aktivnosti Udruženja a u skladu sa članom 2 ovog Statuta po potrebi se formiraju odeljenja. Smernice za rad odeljenja donosi Skupština Udruženja. Koordinatora odeljenja bira Skupština na predlog Upravnog Odbora. Koordinator odeljenja je direktno podređen Upravnom odboru.


§ 19.     U slučaju gašenja Udruženja sva imovina Udruženja pripašće parohiji Srpske Pravoslavne Crkve Sv. Vasilije Ostroški, Oslo Norveška.


§ 20.    Udruženje je osnovano 27. novembra 2010. godine kada je ovaj statut usvojen na osnivačkoj skupštini. Sve promene statuta se odobravaju od strane skupštine a na predlog Upravnog odbora ili članova Udruženja.


 • Statut izglasan: Kløfta 02. februar 2019.
 • Izmene Statuta izglasane Kløfta 09. mart 2019.