STATUTT


§ 1.     Navn: «Serbisk Forening Miloš Obilić».


§ 2.     Serbisk Forening Miloš Obilić er en frivillig, ideell, upolitisk og uavhengig organisasjon stiftet av serbere som bor i Romerike, Norge. Formålet til Foreningen er dyrking av serbisk tradisjon og kultur, bevaring av det serbiske språket samt utvikling av vennskap og samarbeid mellom det norske og serbiske folket.


§ 3.     Foreningens organer er Forsamlingen og Styret.


§ 4.     Forsamlingen som holdes er foreningens høyeste organ og den utgjør alle foreningens medlemmer. Forsamlingen fatter sine vedtak med to tredjedels flertall blant de tilstedeværende medlemmene. Ekstraordinær forsamlingsmøte kan organiseres etter krav fra en tredjedel av medlemmene eller Styret.


§ 5.     Foreningens sete er i Jessheim og kan endres etter vedtaket fra foreningens forsamlingen.


§ 6.     Foreningens stempel er rund med foreningens logo i midten. Rundt loge er det kyrillisk skrevet foreningens navn på serbisk og foreningens navn skrevet på norsk.


§ 7.     Alle som godkjenner denne statutten og betaler medlemskontingent kan bli medlemmer i Foreningen. Medlemskap i Foreningen er frivillig og varer helt til en eventuell utmelding eller utvisning. Medlem som med sitt oppførsel skader foreningens interesser og omdømme kan bli ekskludert fra Foreningen. Ekskluderingen kan klages til foreningens Styre innen 14 dager fra ekskluderingsvedtaket. Eventuell klage diskuteres i Forsamling som fatter endelig avgjørelse.


§ 8.     Alle foreningens medlemmer har rett til å velge og bli valgt til foreningens organer. Foreningens medlemmer er forpliktet til å overholde bestemmelser i denne statutten. Et medlem i Foreningen har rett til å delta i alle foreningens aktiviteter og bidra til realisering av foreningens fastsatte mål.


§ 9.     Æresmedlemskap i Foreningen kan tildeles til den person(er) som med sitt arbeid og oppførsel bidrar til foreningens omdømme og velstand. Æresmedlem utnevnes av års-forsamlingen på forslag fra foreningens styre.


§ 10.    Styret består av 6 til 10 medlemmer og velges av Forsamlingen for toårig mandat. Antall styremedlemmer fattes av forsamlingen. Foreningens styret består av:

 • Styreleder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Styremedlemmer

Styrets vedtekter fattes med et flertall blant det samlede antall styremedlemmer. Nestelederen erstatter foreningens Styreleder ved hans eventuelle fravær. Alle styrets medlemmer er pliktige til å signere taushetserklæring.


§ 11.    Forsamlingens oppgaver er som følger:

 • Fastsette retningslinjer for foreningens arbeid.
 • Fastsette prisen på medlemskontingent.
 • Vedta Styrets statusrapport og foreningens regnskap.
 • Velge og oppløse foreningens styreleder, nestleder og styremedlemmer.
 • Vedta og endre foreningens Statutt.
 • Velge forenings tilsynskommisjon med tre medlemmer.
 • Behandle medlemsklager.

§ 12.    Foreningens styre har følgende oppgaver:

 • Lede foreningens arbeid i perioden mellom forsamlinger.
 • Organisere forsamlingens ordinære og/eller ekstraordinære møter.
 • Opprette kommisjoner eller arbeidsgrupper for bestemte oppgaver ved behovet.
 • Oppretter Foreningens avdelinger og utnevner avdelingens koordinatorer.
 • Bestemme samarbeidet med andre klubber og foreninger.
 • Føre regnskapet og forvalte foreningens midler og formuen.


§ 13.    Styrelederen har følgende oppgaver:
 • Lede Foreningens Styremedlemmer.
 • Lede forsamlingens ordinære og/eller ekstraordinære møter.
 • Sammenkalle og lede styrets møter.
 • Representerer Foreningen utad
 • Signere dokumenter i foreningens navn.
 • Styrelederen sørger for utførelser av oppgaver listet i § 11
 • Fatte vedtak om utbetaling fra kassen og underretter Styret om dette.

§ 14.    Alle foreningens organer velges ved hemmelig stemmegivning. Forsamlingen kan derimot beslutte å anvende offentlig stemmegivning.


§ 15.    Styremedlemmer kan ikke lønnes fra foreningens kasse. 


§ 16.    Foreningens driftsmidler skal anskaffes gjennom: medlemskontingenter, donasjoner, inntekter fra kultur- og kunsttilstelninger, økonomisk støtte fra den norske staten, Akershus fylke, Øvre Romerike kommuner og andre samfunnsinstitusjoner samt andre aktiviteter nevnt i denne statutten. All eventuell overskudd skal utelukkende brukes til foreningens drift og humanitære formål for det serbiske og norske folket.


§ 17.    Regnskapsåret omfatter tidsperioden fra 1.januar til 31.desember. Årsregnskap skal kontrolleres av tre medlems tilsynskommisjon og underskrives av styreleder og kasserer. Årsregnskap er offentlig er tilgjengelig for alle foreningens medlemmer. Neste års budsjett godkjennes av års forsamlingen og deretter publiseres på foreningens hjemmeside.


§ 18.    Med formålet lettere gjennomføring av foreningens aktiviteter og i overensstemmelse med §2 opprettes det etter behov ulike foreningens avdelinger. Foreningens forsamling definerer retningslinjer til avdelinger velger en avdelings koordinator etter forslag fra styret. Avdelings koordinator rapporter direkte til foreningens styre.


§ 19.    I tilfelle Foreningens nedleggelse vil all formue bli overført til «Serbisk Kirkeforening Sveti Vasilije Ostroški, Oslo» 


§ 20.    Foreningen er stiftet den 27. november 2010 da denne statutten er vedtatt i foreningens konstituerende forsamling. Alle endringen av statutten skal godkjennes av Foreningens Forsamling på forslag av Foreningens Styre eller medlemmer. 


 • Statutten vedtatt: Kløfta 02.februar 2019
 • Statuttens endringer vedtatt: Kløfta 03.mars 2019